Direktorat utvrdio da je detetu sa autizmom ispravno uskraćen let

Direktorat civilnog vazduhoplovstva u vanrednoj inspekciji utvrdio da nema nepravilnosti u odluci da se odbije prevoz detetu sa autizmom.

Datum / Date: 14.08.2017.

Autor / Author: Saopštenja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je završio vanredni inspekcijski nadzor nad aviokompanijom Air Seria, Aerodromom Nikola Tesla u Beogradu i pružaocem usluga zemaljskog opsluživanja Air Serbia Ground Services, a u vezi sa događajem koji se desio 6. avgusta, prilikom registracije putnika za let JU 184, sa poletanjem za Tivat u 17.05.

Tokom inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u procedure avio-prevozioca u kojima je opisan postupak koji primenjuje avio-prevozilac u slučaju prijema na let putnika sa posebnim potrebama.

Shodno navedenim procedurama prilikom registracije putnika za let, lice koje vrši tu registraciju dužno je da izvrši preliminarnu procenu putnika za let, što je i učinjeno , a o čemu je obavešten šef smene zastupnika avio-prevozioca, koji je poštujući navedenu proceduru, zajedno sa putnikom i pratiocem otišao do dežurnog lekara na aerodromu Nikola Tesla.

Lekar je izvršio procenu spremnosti putnika za let i utvrdio da putnik u datom trenutku i stanju nije bio spreman za let.

Nakon izvršene procene lekara, predstavnik avio-prevozioca na aerodromu doneo je odluku da se putniku uskrati ukrcavanje u vazduhoplov.

U toku vanrednog inspekcijskog nadzora izvršen je i uvid u zapise iz rezervacionog sistema koji koristi avio-prevozilac gde je utvrdjeno da rezervacija putnika kome je uskraćeno ukrcavanje nije sadržala informaciju da se radi o putniku sa posebnim potrebama.

Tokom vanrednog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je avio-prevozilac poštovao odredbe procedura navedenih u priručniku, kao i da nije bilo povrede Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Direktorat podseća, da svi putnici imaju pravo da prilikom rezervacije karata prijave putovanje i lica sa smetnjama u razvoju kako bi takvim licima bili omogućeni uslovi za prihvat i prioritetno ukrcavanje u vazduhoplov.

(Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva)

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije